Јавните набавки, сива зона во работењето на јавниот здравствен сектор