Министерството за здравство со години наназад покрива само дел од потребниот износ за партиципација за породувањата извршени во јавните здравствени установи