Колкаво е нивото на реактивност и проактивност кај јавните институции во РСМ во 2020 година