News

> <
 • Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Women’s Equality
  Read more
 • Transparency Makes Central Banks More Effective and Trusted
  Read more
 • Corruption and COVID-19
  Read more
 • The COVID-19 Gender Gap
  Read more
 • Amid Multiple Crises, World Bank Group Refocuses Programs and Increases Financing to $74 billion in Fiscal Year 2020
  Read more
 • Doing Business 2020
  Read more
 • Annual Report 2019
  Read more
 • A Decade After the Global Recession
  Read more

Events

> <
 • Јавен повик за пријавување учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година
  Read more
 • Учество во емисијата КОД, за прибирањето и трошењето на средствата за справување со пандемијата
  Read more
 • Информација за медиуми – 18.05.2020
  Read more
 • На 7 април 2020 година, Светскиот ден на здравјето, солидаризирајте се за универзални јавни здравствени политики во Европа
  Read more
 • Комерцијализацијата на здравјето значително негативно влијае врз нашето здравје
  Read more
 • Public health for the citizens, not private public partnership
  Read more
 • Medicines for the people, not for profit!
  Read more
 • Регионална обука за Мониторинг на Буџети и Застапување
  Read more

Publications

> <
 • Анализа на нивото на Реактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година
  Read more
 • Анализа на нивото на Проактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година
  Read more
 • Приказ на Реактивната и Проактивната транспарентност кај јавните институции за 2019 година
  Read more
 • Извештај од спроведен мониторинг на програмската и буџетската имплементација на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2016 година
  Read more
 • Во изминатите години во Република Македонија се трошат средства за скрининг на карцином на грло на матка, а пак жените ретко ги добиваат услугите за бесплатен скрининг на карцином на грло на матка
  Read more
 • Наоди од спроведениот мониторинг и анализа на буџет и имплементација на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2016 година
  Read more
 • Министерството за здравство со години наназад покрива само дел од потребниот износ за партиципација за породувањата извршени во јавните здравствени установи
  Read more
 • Колку лицата кои живеат со ретки болести чувствуваат бенефит од спроведувањето на програмата за лекување на ретки болести и колку државата ги исполнува своите обврски кон овие лица?
  Read more