Преглед на поставено прашање и одговор :

Прашањето го поднесе (kонтакт e-mail) : dantik@esem.org.mk

Наслов на прашање :Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Прашање :Колкаво количество на цигари е увезено во Р. Македонија во текот на 2014 и 2015 година? (податоците наведете ги поединечно за секој од бараните периоди)

Поставено до :Царинска управа на Р.М

Нема одговор на ова прашање
Назад