Преглед на поставено прашање и одговор :

Прашањето го поднесе (kонтакт e-mail) : janeveleski@esem.org.mk

Наслов на прашање :Барање за информација од јавен карактер

Прашање :Колку приходи се остварени во буџетот на РМ за 2015 година?

Поставено до :ЕСЕ

Прашањето е одговорено од (емаил) : esem@esem.org.mk

Во текот на 2015 година во Буџетот на РМ се остварени 12.000 Евра
Назад