Преглед на поставено прашање и одговор :

Прашањето го поднесе (kонтакт e-mail) : dantik@esem.org.mk

Наслов на прашање :Барање за информации од јавен карактер (Трезор)

Прашање :Колку средства се прибрани во буџетот на РМ во 2014 и во 2015 година по основ на Холандскиот грант ОРИО (грант за поставување на интегриран систем за здравствена заштита на мајките и децата за подобрување на здравствените исходи во РМ)? За што се потрошени парите прибрани по овој основ во 2014 и 2015 година?

Поставено до :Министерство за финансии

Нема одговор на ова прашање
Назад